- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
Tổng số lần về
00  11      1    12             2 1    21 1  2    3   1  1  1  1 1 111  1    11  11  1    1 33
011    11    1     1    1       1   1     1   1 1     1 11    1         1  2 11    1 1  2   24
02          1  11            1 1     1 1  11 1  1 1 2     11    1            12 1    1  11 125
03     1 21 1  21 11     1    3   11  1            1 1 1                         1 1        22
04 11 1         1 1      1             1 11   1 1  1  1 1  1 1  11     1     1    1 2    1  24
05      1  1 11111   11 1 1   112   1     1      11    1      11       1 11      1    1  11 29
06    1  1  1   1    1        2      1   1 1                  2             2 111 1   2     20
07    11          1 1      1   1     11  1     2  1 111    1   2 1  1     11  1 12  1   1  129
08   1        1  2 1  1     1   1 2    2 11  1           1     1   1 1 1 1   1       1     124
09  1  2    1      1     1       1  1 21       11  1   1  1     111  1 11   1     1 1 1    228
10           1       1       1     1 11   1 1        1   11           1     1  211  1       18
11     2 21       1        11  1 1  1 1  1 11     1      1   11  1   1  1            1   1  24
121      1 111      111113           1    1        1   1  1 11 1      1         11    11   127
13       1         1        1        11         1   1     1   1   2  1 21   1 1 1           18
14  1      1   1      1 1  1           1 11      1      1   1     1     1  1   1      11  1221
15          1   1 1        1     11     1    1   1 2 111       1       11      11           19
16 1                    1   1    21 1                 1       211 11     1   1    1    1  1 19
17 1  1                 2    22 1111     1  1   1          11  1     1   1      3           23
181    1         11   1  121 1 1      1        1             1   1       1  11      1       19
19  12   1       12    1  11    1          1 12 1 13 11     11 2    11             1        29
20 1   12  11  1 1      1    11        1 11        11     12 1    2 11    1 3 12  1    2    34
211  1    2            1  1     111  1  1  1    1  2    1      1   1  2        1        1   22
22     1  1 2         1111   1 312 2 1  11   1  1       1    11          1            1  11130
2311   1 1   1  112              1       2111    2      1  11       11  1 1       1  111   129
24          1           1   1 1  121         1   1    21      1          1 111 1        11  21
25  1     1         11    111        1    2  2  1 111       11                      11 1   122
26            1  11      21       1     1 2    1 1   1   1 1   1 1         1             12 21
27      1  1  1                   1   1       1            1    1  11  1           1  1   1 14
28 1    1     1  121      1      1 1 1      1        1      21   21 112   2  11 1           28
29         1 1       1 1        1 1   111  1  1  1       1  1   1 1    1 1           1   1  20
30    1 11      1 2      12 2 12    1 11 1 31 22  1 1 1 1 1  1        11           12  13   41
3111          1      1   1  1 1          1    1     111 1  1 11        1            2       19
32   1        1  1 1 2    1   1    11 11     1 1   1              1    1    1        2    1 21
33 1    1    1      1 2  1   3  1       1   1 11   2  1        211 1 1 2   1 1          1   29
3411     1   11 1              1    1     1        1   111 1 1  11       2      1    2   2  24
35    2  11   1     1   1   1  11   1   1                1   1  1    1       1  1     11    20
36        1  11   211   11        1  1      1   12       1    1   1     1      1   1  1 1   23
37  1            1   12 1  1 1    1     11111      1     11 1    1    1          11 1 1 2   26
381  11  112  1    1   1            1 21     111      1  11               1  12  1         126
3912      11     11  11   11   1     1         1 1 1   11   1 11    1 21    212      11     32
40 2    11 1   1       1       1       2 1  11111      1         22 1  11 1    11  1   1 1  30
41 1  1      21    1 1  1     1  1      1        1  1  1 11 1        111       1         1  22
42  1 1                   1   1 1  1       2            2   1      1   1   2    1 1  11   1 20
43      1   1 11         1   11  11   1 1   1     1     1             11      1       1  12 21
44 11   1   1   2   21 3    1  1   11 1    1       1         12       2 1               11  27
45   1 11  1        1  1   1     1 211  1  1      1             1  1           1   22 1   1 24
46     1        1   1    1              1 11 1   1   1  1        1  1    1        11   11   18
471    1 11  1 1   2      21    1 11                1      1     1  1           1         1121
481 1     11       1       1     1    2     1    1 1 1  11  1 1  11  1  1  1   1        1   24
49        12       11       11  2       1         1        1      1    11 1  1   1 1   2 1  22
50  31        1   11    2     2                 11 1111 2   1 1          1     1 1 11       26
51   1   1     1    1  1 1   1      11 1 2  1   1 1 1     1          122        112    1  1 28
52 1  1 1 2 11       21     2 1  11      1     13      1     2 1  1     1 11 1  1111      1 34
53   3 11 1  2 1 1   1 1   1  1     1   111         1          1  221    1     1  1  1  1   30
54  11      1        1      11     11 1        1          211   21   2 1  1  1  1  1 1    1127
55        2 1   1     1       11 1 1    1 11  11 1    1   12       1       1 1       1     124
56 12     1    21  1   12   1  1 1  1  11      1     11    1 1            2       1    1    26
57    1   1     1   1    121     1          121   1 21         2 1  1  1   1 2      1 1 1   28
58 21 1 1  1 1  1     1           1     1   112   1 111       1 1211 1  1 21  1  2       1  34
59   1     1 2  1 1           1 1        1  1 2   1       2  1          11  1     11      1 22
60 1    1                    1    11  1           1 1          11   1         1  1 11       15
61   2    1      1      1  1    1     1     1   1 1         1     11  1 1  11   1 12        22
621   1  1   1 111    1 1                      1         1    1 2   1 1      1    11      1 20
631    1   3       1   1  1    11    1 1   1        1     1  1  1    11  1           1      21
64 1     1 2 1   1   1     1   111 1        1        1 2 1 2  1       1  1                 123
65  11 3      14        1                 1  111121 11   1 111      11    1   2 1       11  33
661   1     1   1        1          1        11 1    2     11   1  1  11 1 21 1      1   1  24
671   1 1   1   11 1  1   1          1        11   1  1 1    1     1      1 1  1111 1 1 11  27
68   11 11  11 1    1  12 1               1    1  2 1    1 111     1        1  1  1 1      127
69 1          1 1     11  1 3      1  1       1                                1          1115
70    11 1           11       1       1   1  1   1     1  1                   1  1 1        15
71       1 1           1   111 1 1 1 1     111  1      1   1            1  1                18
721 1111      21    1  1       2    1  1     1   1  1 11      2         1        1   1   11 26
731                  1        1    2   1  111  1          1  1        1    1   1   11 1111  21
74       11   1       1   11 1   1       11           111     1     11                      16
75 1 1        1  3   1    1        1  1  1      11    11   1       1      11  21 1  1 1 1  127
761 2     1 2111    1         1  1   11   1 1    1   1 1   11      1       1          12 1  27
77      1 1     1      1   1     1  2        1        112             1     111  1    1    120
781 11 1   111     1 2 1    11 1       1    1 1       11           111 1 11  12 1         1 30
79   1 1        1      2          1  1     1   2      1        1  211   1        111  1   1 22
802    1  1              1 2          1 1         1       1           1  1   1 1 1   2   1  19
81 1    1   1 1     11   11             1                 1         11  111     11  1   1   19
82    1 1    1  2     21       21  1 1    1 1 11 2  1    1       11     11  1   1  1 1     130
83       11     1          11     111  1 1 1 1  11 1      1         1 1 11 1 2        13 1  28
84   311   1  21  11       1      1  1       1 11 1   11      111               1     21 11 29
85      1      1      1 11 1    11  1  1 1           1 1 1    1          1           1    1 18
86            1   1   1  1   1         1    1      1   112 1 1  11 1    1  12  1  1 11 1 1  27
872 1         1     11              11   2       1   1      1   1 211     1 1       1     1 22
88       1   1     1  1     11  1   1  1 1   11     111    1        1               1      220
8921                21   1 1               11  1  1     1    1     1        2 11  11   1    22
90      1   1      2     11      11 11  1      1  1  1      211  1 1     1             1   123
911   1  11 1    1123 12    1                1                 1 2 1      1       11 1      25
92         1  11 3  1   1  123  2  1 1 1      2        1 2   1 1                   11  1   231
93 11 1 12   1    111       1  1        1  1    1      2 12      1 1    21  1  1 1 11   1   31
941   1    1   11   11111 1  1       1     2    1       1 1         11  1 11 1          1   25
95  2          1 1  1   1 1   1                  1 11 1 1   1  12   11 1  11    111     11  27
96     1     1 1      1      1 1  11    1          121        112         1  111 11    1    24
97   121          1        1 1    1  11    11   1 1  1  111       21 1      1  1  1     1  127
98 11   2  11    1                1  1  3   1        2          2   1 2   1          11   1 24
99    1 1   1      1     2    1 1  12  11           1   111 1       11   212                25